24 uur, 7 dagen per week bereikbaar! info@antwerpentaxi.be 03 333 33 33

WIE ZIJN WIJ

Antwerpen Taxi is zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. Of het nu gaat om een rit naar Zaventem, het café, de dokter, kapper of naar een verjaardag, wij regelen dit voor u. Uw rit is onze zorg, kwaliteit en service staat bij ons bovenaan zonder dat dit ten koste gaat van de ritprijzen.

taxi bestellen antwerpen, taxi antwerpen prijs, dtm taxi antwerp, goedkope taxi antwerpen, antwerpen taxi, airport taxi antwerp, antwerpen taxi service, antwerp taxi , taxi bestellen antwerpen, taxi antwerpen city taxi , antwerp city taxi, taxis in antwerp, taxi antwerp, online taxi antwerpen, cab service in antwerp, antwerp taxi service,
taxi bestellen antwerpen, taxi antwerpen prijs, dtm taxi antwerp, goedkope taxi antwerpen, antwerpen taxi, airport taxi antwerp, antwerpen taxi service, antwerp taxi , taxi bestellen antwerpen, taxi antwerpen city taxi , antwerp city taxi, taxis in antwerp, taxi antwerp, online taxi antwerpen, cab service in antwerp, antwerp taxi service,
taxi bestellen antwerpen, taxi antwerpen prijs, dtm taxi antwerp, goedkope taxi antwerpen, antwerpen taxi, airport taxi antwerp, antwerpen taxi service, antwerp taxi , taxi bestellen antwerpen, taxi antwerpen city taxi , antwerp city taxi, taxis in antwerp, taxi antwerp, online taxi antwerpen, cab service in antwerp, antwerp taxi service,
taxi bestellen antwerpen, taxi antwerpen prijs, dtm taxi antwerp, goedkope taxi antwerpen, antwerpen taxi, airport taxi antwerp, antwerpen taxi service, antwerp taxi , taxi bestellen antwerpen, taxi antwerpen city taxi , antwerp city taxi, taxis in antwerp, taxi antwerp, online taxi antwerpen, cab service in antwerp, antwerp taxi service,

TAXI CENTRALE

Antwerpen Taxi wordt hoog gewaardeerd om haar service, stiptheid en nette chauffeurs. Ontdek de vele voordelen en klantvriendelijkheid van onze professioneel opgeleide chauffeurs.

dtm taxi antwerp, goedkope taxi antwerpen, antwerpen taxi, airport taxi antwerp, antwerpen taxi service, antwerp taxi , taxi bestellen antwerpen, taxi antwerpen, city taxi,  antwerp city taxi, taxis in antwerp, taxi antwerp, online taxi antwerpen, cab service in antwerp, antwerp taxi service,

VASTE PRIJZEN

Snel en comfortabel tegen vaste tarieven naar alle bestemmingen buiten regio Antwerpen. Zo rijdt u met ons bijvoorbeeld al voor slechts €90,- naar Brussel.

Antwerpen TAXI

Moet u naar antwerpen Airport of een andere luchthaven gebracht worden? U rijdt al voor €78,- naar Zaventem. Voor het ophalen van Schiphol naar Den Haag rekenen wij slechts €78,-.

taxi bestellen antwerpen, taxi antwerpen prijs, dtm taxi antwerp, goedkope taxi antwerpen, antwerpen taxi, airport taxi antwerp, antwerpen taxi service, antwerp taxi , taxi bestellen antwerpen, taxi antwerpen city taxi , antwerp city taxi, taxis in antwerp, taxi antwerp, online taxi antwerpen, cab service in antwerp, antwerp taxi service,

ONLINE BETALEN

Uw ritprijs online bestellen? Dat kan!  Klik hier om direct een taxi te bestellen.

Alle Antwerpen Taxi chauffeurs zijn uitstekend en professioneel opgeleid, beschikken over sociale karaktereigenschappen en zijn door de jarenlange ervaring perfect op u als klant ingesteld. Zijn vriendelijkheid en behulpzaamheid speelt hierin dan ook een belangrijke rol. Al onze taxi’s zijn luxe ingerichte auto’s waar u niets aan zult ontbreken. Onze auto’s zijn voorzien van lederen bekleding, airco, dvd-installatie, navigatiesysteem en beschikken over ruimte zitplaatsen. U kunt altijd plaatsnemen in een schone auto.

Onze medewerkers op de taxi centrale zijn intensief getraind op klantvriendelijkheid, planning en stratenkennis, zodat u zich nergens zorgen over hoeft te maken. Dé favoriete taxi centrale in Antwerpen om een hele goede reden!

Uw rit is onze zorg!

Algemene voorwaarden en condities – Antwerpen Taxi Centrale.

Contactgegevens
Easy Vervoer Bv / Antwerpen Taxi Centrale handelend onder de naam Antwerpen Taxi Centrale, Brusselstraat 51, 2018 Antwerpen
TEL: 033 33 33 33
BTW: BE0663557303.

Artikel 1: Begripsomschrijving

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die worden uitgevoerd in het kader van taxivervoer. Onder taxivervoer wordt het volgende verstaan:

Taxivervoer: Alle overeengekomen personenvervoer per auto, zoals vastgesteld in het Vlaams decreet van 20 Maart 2020. De ritprijs is vooraf overeengekomen of wordt bepaald door het gebruik van de taxameter. Het vervoer omvat ook het in- en uitstappen.

Vervoerovereenkomst: De overeenkomst die is gesloten tussen de reiziger/opdrachtgever en de vervoerder om taxivervoer uit te voeren.

Taxistandplaats: Een deel van de openbare weg dat door de wegbeheerder is aangewezen als standplaats voor taxi’s.

Reiziger: De persoon die wordt vervoerd door de vervoerder.

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die een vervoerovereenkomst aangaat met de vervoerder.

Opdracht:

 1. Een opdracht van een natuurlijke persoon aan een vervoerder die op een taxistandplaats wacht op reizigers.
 2. Elke andere opdracht van een reiziger/opdrachtgever aan de vervoerder.
 3. Vervoerder: De natuurlijke persoon of rechtspersoon, inclusief de bestuurder(s) van de auto(‘s), die zich verbindt om personen per auto te vervoeren.
 4. Bestuurder: De bestuurder van de auto waarmee het taxivervoer wordt uitgevoerd (de taxichauffeur) in dienst van de vervoerder, inclusief andere bestuurders van de auto die niet in dienst zijn van de vervoerder maar wel dienstdoen in zijn opdracht in een vervoermiddel van de vervoerder of een vervoermiddel dat aan de vervoerder beschikbaar is gesteld.
 5. Bagage: Bagage die de reiziger gemakkelijk kan meenemen, draagbaar of verrijdbaar, inclusief levende dieren, en andere voorwerpen die door de vervoerder als bagage zijn toegestaan.
 6. Taxameter: Het apparaat in de auto dat de vervoerprijs aangeeft volgens de vastgestelde tarieven. De taxameter moet zichtbaar aanwezig zijn.
 7. Taxi: Een voertuig dat voldoet aan alle wettelijke verplichtingen om te worden ingezet als taxi. Het maximale aantal zitplaatsen voor reizigers in deze auto’s is beperkt tot 4 bij een sedan en 8 bij een minibus.

Artikel 2: Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle vervoerovereenkomsten die zijn gesloten tussen de reiziger/opdrachtgever en de vervoerder.

Artikel 3: Totstandkoming vervoerovereenkomst

 1. Een vervoerovereenkomst komt tot stand door de aanvaarding van het aanbod van de vervoerder door de reiziger.
 2. Indien er sprake is van een opdracht zoals bedoeld in artikel 1 lid 6a, is de vervoerder verplicht deze opdracht te aanvaarden, met uitzondering van het bepaalde in artikel 4 lid 1.
 3. De verplichtingen van de vervoerder, inclusief die in artikel 7, zijn eveneens van toepassing op de reiziger die niet als opdrachtgever optreedt.

Artikel 4: Beëindiging en Annulering van de Vervoerovereenkomst

 1. De vervoerder heeft het recht om de voortzetting van de rit onmiddellijk te staken en daarmee de vervoerovereenkomst te beëindigen als de reiziger dusdanige hinder veroorzaakt dat redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat de vervoerder de reiziger verder vervoert. In een dergelijk geval kan de vervoerder de reiziger instrueren het voertuig onmiddellijk te verlaten.
 2. In het geval zoals bedoeld in lid 1 is de vervoerder niet verplicht enige schade aan de reiziger te vergoeden.
 3. Bij voortijdige beëindiging is de reiziger, indien de ritprijs wordt bepaald door de taxameter, het bedrag verschuldigd dat de taxameter aangeeft op het moment van beëindiging van de rit. Als voorafgaand aan de rit een ritprijs is overeengekomen, is de reiziger een evenredig deel van de vooraf overeengekomen prijs verschuldigd ter vergoeding van het reeds gereden deel van de rit.

Artikel 5: Verplichtingen en Bevoegdheden van de Reiziger

 1. De reiziger is verplicht:
  1. Aanwijzingen of instructies van de vervoerder op te volgen, waaronder het plaatsnemen op de aangewezen zitplaats.
  2. De veiligheidsgordel voorafgaand aan de rit te dragen. Boetes voortvloeiend uit het niet nakomen van deze verplichting kunnen op de reiziger worden verhaald.
 2. De reiziger moet zich in de taxi onthouden van:
  1. Beschadiging en/of vervuiling van de taxi.
  2. Het gebruik van alcoholhoudende dranken, tenzij uitdrukkelijke toestemming van de vervoerder is verkregen.
  3. Het meenemen en/of gebruiken van verdovende middelen.
  4. Agressie, handtastelijkheden, het lastigvallen, bedreigen, of zich op een andere onbehoorlijke wijze gedragen jegens de vervoerder en/of anderen.
  5. Het op enigerlei wijze hinderen van de vervoerder bij de uitoefening van zijn taak.
 3. De reiziger moet ofwel de vooraf overeengekomen ritprijs of de door de taxameter bepaalde ritprijs betalen.
 4. De reiziger heeft het recht om tussentijds de eindbestemming van de rit te wijzigen, met inachtneming van het bepaalde in lid 3.
 5. Indien de reiziger ervoor kiest om zelf het portier te openen, moet dit op een zodanige wijze gebeuren dat er geen hinder en/of gevaar voor het verkeer ontstaat.

Artikel 6: Betaling

 1. De uitvoering op grond van de vervoerovereenkomst geschiedt op basis van de tarieven die zijn vastgesteld volgens het Vlaams decreet van 20 april 2001 en op correcte wijze zijn bekendgemaakt, zoals bepaald door de taxameter of indien de ritprijs vooraf is overeengekomen.
 2. Betalingen door de reiziger/opdrachtgever aan de vervoerder dienen contant te geschieden met een algemeen geaccepteerd betaalmiddel in België, inclusief algemeen erkende vormen van elektronische betalingen, tenzij anders overeengekomen.
 3. De vervoerder heeft het recht om de reiziger/opdrachtgever te verzoeken contante betalingen in gepast geld te voldoen. De vervoerder is niet verplicht een hoeveelheid munten als betaling te accepteren als het tellen ervan onevenredig oponthoud veroorzaakt.

Artikel 7: Niet-betaling

 1. De te betalen rekening dient contant te worden voldaan, uiterlijk op de vervaldag.
 2. Bij niet-betaling binnen de vastgestelde termijn is automatisch en zonder dat er een ingebrekestelling nodig is, een vertragingsrente van 15% op jaarbasis verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
 3. De schuld wordt bovendien verhoogd met 15% als schadevergoeding, met een minimum van 25 euro, indien er een juridische procedure wordt gestart wegens niet-betaling.

Artikel 8: Verplichtingen en Bevoegdheden van de Vervoerder

 1. De vervoerder moet de reiziger en de meegevoerde handbagage op een zorgvuldige en veilige manier vervoeren.
 2. De vervoerder moet de reiziger volgens de voor de reiziger gunstigste route naar de bestemming brengen, tenzij uitdrukkelijk anders is verzocht door de reiziger of de meldkamer/centrale.
 3. De vervoerder moet de reiziger helpen bij het in- en uitstappen en het in- en uitladen van handbagage, tenzij dit om verkeerstechnische redenen niet mogelijk is.
 4. Bij het gebruik van de taxameter moet de vervoerder de stand ervan bij het einde van de rit zolang laten staan dat de reiziger redelijkerwijs op de hoogte kan komen van de stand.
 5. De vervoerder moet de reiziger een betalingsbewijs verstrekken met verplichte informatie, waaronder de ritprijs, toegepaste tarieven, gereden afstand, naam en vergunningsnummer van het bedrijf, kenteken van het voertuig, en datum en tijdstip van de rit.
 6. De vervoerder moet zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens die zijn verkregen in verband met ritboekingen of anderszins, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 7. Bij volledige of gedeeltelijke stopzetting van het vervoer moet de vervoerder de reiziger zo snel mogelijk informeren over de redenen, de te nemen maatregelen en de mogelijke duur van de onderbreking.

Artikel 9: Bagage

 1. De reiziger moet zijn bagage degelijk verpakken.
 2. De vervoerder heeft het recht om het vervoer van bagage te weigeren als deze van aard lastig, gevaarlijk, of verboden is, of kan leiden tot beschadiging of verontreiniging. Voorbeelden hiervan zijn vuurwapens, explosieve stoffen, samengeperste gassen, brandbare stoffen, sterk ruikende stoffen, verdovende middelen, en munitie.
 3. De vervoerder moet redelijke zorg besteden aan het voorkomen van verlies of schade aan de bagage van de reiziger.

Artikel 10: Vervoer van Dieren

 1. Levende dieren mogen, behoudens het volgende lid, worden vervoerd in gemakkelijk draagbare manden, tassen of vergelijkbare voorwerpen die kunnen worden neergezet of op schoot worden gehouden. Honden mogen ook op andere wijze worden vervoerd, mits kort aangelijnd.
 2. Dieren mogen niet worden vervoerd als ze op enigerlei wijze lastig of hinderlijk kunnen zijn voor de reiziger of de bestuurder, of als ze lijden aan een ernstige ziekte.
 3. Hulphonden, zoals blindengeleidehonden, moeten onder alle omstandigheden worden meegenomen. Als een bestuurder allergisch is, moet hij/zij voor alternatief vervoer zorgen.

Artikel 11: Gevonden Voorwerpen

 1. Alle bestuurders moeten voorwerpen die door reizigers in hun voertuig zijn achtergelaten na hun dienst inleveren bij de vervoerder.
 2. De reiziger moet zo snel mogelijk melden bij de vervoerder als hij/zij iets in de taxi is vergeten.
 3. Als de rechtmatige eigenaar van het gevonden voorwerp bekend is, moet de vervoerder ervoor zorgen dat het voorwerp aan hem/haar wordt overgedragen. De rechtmatige eigenaar kan het voorwerp tijdens kantooruren ophalen. Als het voorwerp moet worden bezorgd, moet de eigenaar de ritprijs voor de taxi betalen.
 4. De vervoerder is bevoegd om een gevonden voorwerp dat aan hem is overgedragen, na drie maanden (of eerder als het voorwerp niet geschikt is voor bewaring) te verkopen of aan te bieden voor vernietiging bij het containerpark.

Artikel 12: Overmacht

 1. Een tekortkoming kan de vervoerder niet worden toegerekend als deze niet te wijten is aan zijn schuld, en als deze niet krachtens de wet, rechtshandeling of geldende opvattingen in het verkeer voor zijn rekening komt (overmacht). In geval van overmacht heeft de reiziger/opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
 2. Bij overmacht heeft de reiziger/opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

Artikel 13:Schade aan Taxi

 1. In geval van braken/kotsen/plussen of het veroorzaken van andere ongewenste vervuiling in de taxi door de reiziger, dient de reiziger een bedrag van 250 euro te betalen.
 2. De expert werd geschakeld in geval van alle andere schade.

Artikel 14: Klachten en Geschillen

 1. Klachten over de totstandkoming en uitvoering van de vervoerovereenkomst moeten volledig en duidelijk worden ingediend bij de vervoerder binnen 8 dagen nadat de reiziger/opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had moeten constateren.
 2. De vervoerder zal zich inspannen om klachten serieus en redelijk naar tevredenheid van de reiziger af te handelen.
 3. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, moet de vervoerder de klacht indienen bij de arbitragecommissie, aangesteld door de beroepsvereniging APTU, zoals vermeld in lid 5.
 4. Als de reiziger de vervoerder aansprakelijk stelt voor schade, moet de reiziger de schade zo snel mogelijk schriftelijk aan de vervoerder melden, inclusief de aard en omvang van de schade.

Antwerpen Taxi Centrale © All Rights Reserved.2024

Powered by Templatation